Algemene Voorwaarden

Je bent hier:

Artikel 1. – Definities

 1. Algemene Voorwaarden:
  deze algemene voorwaarden Business to Consumer (B2C)
 2. Bezoeker:
  de natuurlijke persoon een los toegangskaartje of E-ticket heeft gekocht
 3. E-ticket:
  het document dat wordt besteld en betaald via de website van IJsbaan Vught door de Bezoeker en is bedoeld als Toegangskaartje
 4. IJsbaan Vught:
  het evenement georganiseerd door Stichting IJsbaan Vught
 5. IJsbaan:
  de ijsbaan en het tijdelijke omliggende terrein van IJsbaan Vught
 6. Overeenkomst:
  iedere overeenkomst tussen Stichting IJsbaan Vught en de Bezoeker, waaronder onder meer het kopen van een Toegangskaartje, en andere feitelijke- en rechtshandelingen
 7. Partijen:
  de partijen bij de te sluiten, dan wel gesloten Overeenkomst
 8. Stichting IJsbaan Vught:
  de Stichting IJsbaan Vught, statutair gevestigd aan de Prins Bernhardlaan 40, 5261 VC Vught, met KvK-nummer 17244801
 9. Terrein:
  de feitelijke plaats van de IJsbaan evenals alle terreinen, ruimten velden et cetera eromheen, die deel uitmaken van het complex van IJsbaan Vught
 10. Toegangskaartje:
  met het toegangskaartje wordt toegang verleend tot de IJsbaan

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen IJsbaan Vught en de Bezoeker.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met IJsbaan Vught overeengekomen te worden.
 3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eerdere bepaling in acht wordt genomen.
 4. IJsbaan Vught kent voor alle Bezoekers toegangsregels (de zogeheten huisregels IJsbaan), die de veiligheid waarborgen. Deze toegangsregels zijn onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden en maken onderdeel uit van de contractuele relatie tussen IJsbaan Vught en de Bezoeker. De toegangsregels zijn zichtbaar opgehangen bij de ingang en rondom de IJsbaan. Indien de toegangsregels worden overtreden, wordt aan de Bezoeker direct de toegang ontzegd c.q. wordt de Bezoeker van het terrein verwijderd, zonder dat IJsbaan Vught verplicht is tot enige restitutie van de aanschafprijs van het Toegangskaartje. IJsbaan Vught behoudt zich het recht voor om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in de huisregels is opgenomen.

Artikel 3 – Geldigheid Toegangskaartje

 1. Een Toegangskaartje geeft de Bezoeker het recht om op vermelde datum gebruik te mogen maken van het ijs op de IJsbaan gedurende de openingstijden voor het publiek. Eveneens kan, indien aanwezig gebruik gemaakt worden van de lockers, toiletten, en andere bezoekersfaciliteiten op het terrein van IJsbaan Vught.
 2. Toegangskaartjes zijn niet persoonsgebonden, maar de Bezoeker dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren aan IJsbaan Vught.
 3. Bij de kassabalie en via het online platform kunnen gelijktijdig meerdere toegangskaartjes worden gekocht.
 4. Een Toegangskaartje moet bij toegang tot de IJsbaan gescand worden door een van de medewerkers van IJsbaan Vught.
 5. Ongebruikte (niet-gescande) Toegangskaartjes met, indien opgenomen een starttijd en datum zijn alleen geldig op de dag en tijdstip zoals op het Toegangskaartje vermeld staat.
 6. Het Toegangskaartje geeft geen recht op restitutie om welke reden dan ook bij no-show.
 7. Ongebruikte (niet-gescande) Toegangskaartjes worden niet teruggenomen door IJsbaan Vught.
 8. Er bestaat geen recht op restitutie en/of compensatie van de aanschafprijs van een aangeschaft Toegangskaartje om welke reden dan ook als Bezoeker besluit na het betreden van de IJsbaan zijn bezoek aan de IJsbaan te beëindigen c.q. af te breken.
 9. In geval een Evenement geen, beperkt of aangepast doorgang vindt, ongeacht of dit is op initiatief van IJsbaan Vught of op initiatief van een overheidsinstantie, vindt geen restitutie plaats van hetgeen krachtens de Overeenkomst is betaald of gepresteerd, noch heeft de Bezoeker recht op vergoeding van enige door haar geleden directe of indirecte schade.
 10. IJsbaan Vught behoudt zich het recht voor om de IJsbaan tijdelijk te sluiten, ongeacht of dit is op initiatief van IJsbaan Vught of op initiatief van een overheidsinstantie, zonder restitutie van de aanschafprijs van een Toegangskaart verschuldigd te zijn, noch heeft de Bezoeker recht op vergoeding van enige door haar geleden directe of indirecte schade.

Artikel 4 – Geldigheid E-ticket

 1. Het E-ticket is een geldig Toegangskaartje indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:
  1. Dit Toegangskaartje wordt bij de toegang elektronisch gecontroleerd en kan maar eenmalig gebruikt worden.
  2. De barcode niet vouwen of beschadigen, anders kan de barcode niet gelezen worden.
  3. Het E-ticket is alleen geldig als de barcode leesbaar is. Druk het E-ticket af op blanco A4-papier of biedt de barcode aan via een beelddrager, zoals een smartphone.
 2. E-tickets zijn geldig op reguliere openingstijden. Raadpleeg hiervoor: ijsbaanvught.nl.
 3. Mocht het voorkomen dat IJsbaan Vught om wat voor reden dan ook de IJsbaan sluit, ongeacht of dit is op initiatief van IJsbaan Vught of op initiatief van een overheidsinstantie, is restitutie van E-tickets niet mogelijk. Tevens is IJsbaan Vught niet verplicht om de aangekochte E-tickets op andere dagen dan de gekochte datum te accepteren.
 4. E-tickets kunnen niet worden omgewisseld voor geld en kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 4 – De Bezoeker

 1. Elke Bezoeker dient over een geldig Toegangskaartje te beschikken wanneer er gebruik wordt gemaakt van het ijs of het ijs wordt betreden. Dit geldt ook voor personen die onder andere kinderen begeleiden. De begeleiders dienen te beschikken over een Begeleidingskaartje.
 2. Het bezit van een geldig Toegangskaartje geeft niet automatisch recht tot toegang tot de IJsbaan; bij drukte kan de toegang (tijdelijk) geweigerd worden.
 3. Aanwezigheid in of deelname aan enig evenement binnen de IJsbaan van IJsbaan Vught is/vindt plaats op eigen risico en laat de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ouder/wettelijk vertegenwoordiger geheel onverlet.
 4. De IJsbaan moet te allen tijde worden betreden met schaatsen.
 5. Het is te allen tijde verboden om de IJsbaan te betreden onder invloed van drugs, alcohol of iets dergelijks.
 6. Schaatshuur is voor eigen rekening en risico. Het is toegelaten eigen schaatsen te gebruiken. Het is verboden om het ijs te betreden met sleden en andere voorwerpen.
 7. Elke Bezoeker moet handschoenen dragen bij het gebruik maken of betreden van de IJsbaan.
 8. Het is niet toegestaan om de IJsbaan te gebruiken voor hardrijden op de schaats of anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 9. Het is te allen tijde verboden eten en drinken te nuttigen op de IJsbaan.
 10. Het is verboden om vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of scherpe voorwerpen mee te nemen op de IJsbaan of in bezit te hebben op het terrein van IJsbaan Vught.
 11. Het is verboden om met ijsballen of sneeuwballen te gooien.
 12. Elke Bezoeker dient te allen tijde de aanwijzingen van IJsbaan Vught, dan wel personeel of ingeschakelde derden van IJsbaan Vught op te volgen.
 13. Op het moment dat het signaal wordt gegeven dat de IJsbaan gedweild gaat worden, dienen alle Bezoekers het ijs te verlaten. Tijdens het dweilen van de IJsbaan is het verboden het ijs/ de IJsbaan te betreden.
 14. Elke Bezoeker die het IJsbaan Vught terrein betreedt, geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en/of geluidsopnamen waar de Bezoeker mogelijk op voor kan komen. IJsbaan Vught kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.

Artikel 5 – Openingstijden

 1. De openingstijden worden aan de kassa en op de website: ijsbaanvught.nl bekend gemaakt.
 2. De aangegeven sluitingstijd is het tijdstip waarop de IJsbaan verlaten dient te zijn.
 3. IJsbaan Vught behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen en de IJsbaan geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder dat entreegelden worden teruggegeven.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Indien een bezoek aan de IJsbaan door IJsbaan Vught mocht leiden tot een betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door een aansprakelijkheidsverzekeraar onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van IJsbaan Vught wordt uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat IJsbaan Vught in het desbetreffende geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt.
 2. In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering door een aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, zal de totale betaling (op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van IJsbaan Vught voor de totale directe schade in geen geval meer bedragen dan EUR 20.000,-.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, is te allen tijde uitgesloten.
 4. Tenzij nakoming door IJsbaan Vught blijvend onmogelijk is, ontstaat aansprakelijkheid van IJsbaan Vught wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien de Bezoeker IJsbaan Vught onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IJsbaan Vught ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IJsbaan Vught in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 5. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van IJsbaan Vught dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij IJsbaan Vught. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twee maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor IJsbaan Vught aansprakelijk is.
 6. IJsbaan Vught is niet aansprakelijk jegens de Bezoeker, zijn familie, zijn nalatenschap en/of zijn erfgenamen wegens, onder meer doch niet uitsluitend schade aan goederen, schade als gevolg van lichamelijk letsel, materiële schade of ‘dood door schuld’, ongeacht de oorzaak, inclusief doch niet beperkt tot passieve dan wel actieve nalatigheid van IJsbaan Vught.
 7. De Bezoeker vrijwaart IJsbaan Vught voor alle aanspraken van derden, zijn familie, zijn nalatenschap en/of zijn erfgenamen wegens, onder meer doch niet uitsluitend aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor lichamelijk letsel, materiële schade of ‘dood door schuld’, ongeacht de oorzaak, inclusief doch niet beperkt tot passieve dan wel actieve nalatigheid van IJsbaan Vught.
 8. IJsbaan Vught is evenmin aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met het gebruik of betreden van het ijs/ de IJsbaan of de bijbehorende terreinen.
 9. De Bezoeker is aansprakelijk voor schade die IJsbaan Vught of een ingeschakelde derde lijdt in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of deze schade is toegebracht door IJsbaan Vught of een derde.
 10. Schade aan eigendommen van IJsbaan Vught, zoals reclameborden, verlichting, schaatsen, tent, decoratie, etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker. Ook doet IJsbaan Vught hiervan aangifte bij de Politie.
 11. Goederen van de Bezoeker die zich gedurende de uitvoering van de Overeenkomst bevinden op en rond de IJsbaan of de bijbehorende terreinen zijn daar voor rekening en risico van de Bezoeker. IJsbaan Vught belast zich niet met het verzekeren daarvan. Indien noodzakelijk, dient de Bezoeker derhalve zorg te dragen voor een adequate verzekering.
 12. IJsbaan Vught is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van de IJsbaan ten gevolge van overmacht of technische storingen. Indien door overmacht de IJsbaan niet ter beschikking gesteld kan worden, probeert IJsbaan Vught de Bezoeker daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

Artikel 7 – Privacy

 1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. IJsbaan Vught (verwerkingsverantwoordelijke) zal de persoonsgegevens steeds verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en enige aanverwante wet- en regelgeving. In het privacy statement van IJsbaan Vught wordt uiteengezet welke persoonsgegevens IJsbaan Vught verwerkt en de wijze waarop dit gebeurt. Het privacy statement is raadpleegbaar via: ijsbaanvught.nl/privacybeleid
 2. De Bezoeker garandeert dat hij enkel persoonsgegevens aan IJsbaan Vught zal verstrekken, indien en voor zover de Bezoeker hiertoe gerechtigd is en/of de benodigde toestemming hiervoor heeft gekregen van de desbetreffende betrokkene(n). De Bezoeker is verantwoordelijk voor het informeren van die betrokkene(n) over het feit dat er persoonsgegevens worden verwerkt, de wijze waarop dit gebeurt en voor welk(e) doeleinde(n) deze gegevens verwerkt worden.
 3. De Bezoeker vrijwaart IJsbaan Vught tegen iedere aanspraak van derden in verband met een schending van de Bezoeker van hetgeen dat in dit artikel van de Algemene Voorwaarden is bepaald. De Bezoeker dient eveneens de door IJsbaan Vught gemaakte samenhangende (juridische) kosten te vergoeden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van
 2. De rechtbank ‘s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over geschillen tussen Partijen.
 3. IJsbaan Vught behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en nadien aan iedere Bezoeker duidelijk te maken.

Laatst aangepast op 1 december 2022